• Rhodoprasina mateji

Author

Brechlin & Melichar, 2006 

Type location

China 

Catalog

Male
Holotype
7372 Rhodoprasina mateji