• Phanoxyla hystrix

Author

(R. Felder, 1874) 

Type location

Brasilia 

Catalog

Female

7056 Phanoxyla hystrix