• Hyles zygophylli

Author

(Ochsenheimer, 1808) 

Type location

Russia 

Catalog

Male

6166 Hyles zygophylli
Female

6167 Hyles zygophylli