• Gynoeryx brevis

Author

(Oberthur, 1909) 

Type location

Madagascar 

Catalog

Male

6004 Gynoeryx brevis
Female

6005 Gynoeryx brevis