• Eurypteryx alleni gigas

Author

Haxaire, 2010 

Type location

Malaysia 

Catalog

Male
Paratype
5961 Eurypteryx alleni gigas